Ga naar hoofdinhoud

ANBI

Stichting Sterrenwacht Halley heeft de ANBI-status

Algemeen Nut Beogende InstellingStichting Sterrenwacht Halley is in 2012 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze en ander pagina’s op deze website voldoet Stichting Sterrenwacht Halley  aan de publicatieverplichting die bij de ANBI-status hoort.

Voordelen ANBI-status

Nu de Stichting Sterrenwacht Halley (hierna: de ‘stichting’) een ANBI is, kunnen donateurs hun giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de stichting de gift vastleggen in een overeenkomst. De stichting heeft onder meer als voordeel van de ANBI-status, dat zij geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

1. Naam
De naam van de stichting is Stichting Sterrenwacht Halley.

2. Fiscaal nummer, KvK-nummer en bankrekeningnummer van de stichting
Fiscaal nummer: 803702759.
KvK-nummer: 41084067.
IBAN: NL28 RABO 0120067315.

3. Contactgegevens
Het postadres van de stichting is Groeneweg 2-23, 5481 BV Schijndel.

4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Maarten Geijsberts (voorzitter)
Werner Neelen (secretaris)
Anton Valks (penningmeester)
Lambert van den Heuvel
Marinus van Ginkel
Urijan Poerink

5. Doelstelling
Het doel en de middelen van de stichting zijn omschreven in artikel 2 van haar statuten, die dateren van 7 februari 1990. Zij luiden als volgt:
1. De stichting heeft ten doel de instandhouding, het beheer en de exploitatie van de sterrenwacht Halley te Heesch en het verlenen van materiële steun aan de vereniging Sterrenwacht Halley, gevestigd te Heesch.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het verwerven van fondsen voor de instandhouding, het beheer en de exploitatie van de sterrenwacht Halley te Heesch, en deze te voorzien van geschikte accommodaties en technische voorzieningen;
b. het verhuren van lokalen en zaalruimten bij voorkeur aan de vereniging Sterrenwacht Halley;
c. het initiëren en organiseren van aktiviteiten voor service, ontmoeting en recreatie;
d. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Toelichting
De stichting is eigenaresse van het gebouw (de sterrenwacht), en de daarbij behorende grond en vrijstaande berging, de radiotelescoop en de overige bouwwerken op het adres Halleyweg 1 te Vinkel.
De Vereniging Sterrenwacht Halley (hierna: de ‘vereniging’) is de enige huurder/gebruiker van dat gebouw c.a.
De stichting verkrijgt inkomsten uit huurpenningen, (project)subsidies, schenkingen en nalatenschappen. Deze inkomsten werden en worden aangewend voor uitbreiding/verbouwingen en groot onderhoud en de aanleg en het onderhoud van de tuin. Voorts zijn en worden gelden aangewend voor de aankoop en de bouw van (grote) instrumenten en (in 2016) zonnepanelen, een en ander in samenwerking met en ten behoeve van de vereniging.

6. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In de afgelopen jaren is in opdracht van de stichting groot onderhoud verricht aan de binnen- en buitenkant van de sterrenwacht, waaronder het schilderen van de houten wanden, kozijnen, ramen en deuren. Medio 2020 hebben leden van de vereniging een interne verbouwing uitgevoerd, waarbij onder meer een mindervalidentoilet is gerealiseerd.
De radiotelescoop en toebehoren worden gerestaureerd, zodat die weer gebruikt kunnen worden voor het ontvangen van radiostraling uit de ruimte.
Ter besparing van energie zijn de installatie van de centrale verwarming aangepast, cv-kanalen extra geïsoleerd, binnendeuren extra geïsoleerd en de toegang tot de kleine toren voorzien van een kozijn en een zelfsluitende deur.
In maart 2015 is het Project Zonnetelescoop Sterrenwacht Halley afgerond, bestaande uit de realisering van een derde koepel op de sterrenwacht, een zonnetelescoop, een planetenpad en een expositie over de Zon. Dat project kwam tot stand in nauwe samenwerking met de vereniging en met een Europese en provinciale subsidie. Alle onderdelen van dit grote project zijn door de leden van de vereniging ontworpen en grotendeels  ook gebouwd of vervaardigd, met belangeloze medewerking en adviezen van vakastronomen en specialisten op het gebied van onder meer optica, kijkerbouw en ICT van buiten de vereniging.
De stichting heeft in juni 2016 112 zonnepanelen geplaatst: 84 panelen op drie masten in de sterrenwachttuin en 28 panelen op de daken van de sterrenwacht. De zonnepanelen leveren sindsdien elektriciteit. De sterrenwacht is met dit project energieneutraal geworden.
Zoveel mogelijk werkzaamheden in, aan en rond de sterrenwacht werden en worden door vrijwilligers/leden van de vereniging verricht tegen vergoeding van eventuele onkosten.

7. Beleidsplan
De radiotelescoop is nog niet helemaal gereed. Daar wordt nog verder aan gewerkt.

8. Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningen toe en hanteert een zeer beperkt beleid van vergoeding van onkosten die door de bestuursleden zijn gemaakt.

9. Financiële verantwoording van de stichting
Klik op Jaarstukken 2019 Stichting Sterrenwacht Halley

Back To Top